Control Centralizat amb Doble Servidor en Cluster

Estructura Client-Servidor, essent aquest últim doble amb sistema Cluster d'alta disponibilitat. El Servidor realitza les funcions de concentrador de comunicacions. Les Estacions es comporten com clients d'un únic servidor.