El mòdul VIGIPLUS per al Control d'Accessos és una eina per controlar el trànsit de persones o de vehicles en un recinte protegit mitjançant lectores de targetes o de matrícules. Tot marcatge o intent d'accés queda enregistrat en una base de dades per a la supervisió i anàlisi posterior.

Resum de característiques:

 • LECTORES: Per a targetes de qualsevol tecnologia o lectors de matrícula per a vehicle.
 • XARXA LOCAL: Funcionament en xarxa, així permet tenir diversos Mòduls de Gestió d'accessos i/o diversos mòduls Gestors de comunicació. Aquesta característica permet distribuir els equips de control d'accessos en diferents punts, segons les necessitats de cada instal•lació.
 • CODI SEGURETAT: Gestió de codis de seguretat (PIN) associats a la targeta o a la lectora.
 • ANTIPASSBACK: Gestió d'antipassback, lligada a la tecnologia de la lectora i a les característiques del projecte.
 • HORARIS: Control horari dels accessos a les determinades àrees de la instal•lació.
 • NIVELL D'ACCÉS: Gestió de nivells d'accés, agrupacions de targetes i/o lectores en 32 nivells.
 • RUTES D'ACCÉS: Gestió de rutes d'accés, que permeten definir camins d'accés dins d'una instal•lació; indicant les zones per les quals pot accedir una targeta determinada.
 • TELECOMANDAMENTS: Obertura de portes, automàtica per marcatge, o manual des del lloc de control.
 • BUSCAPERSONES: Permet localitzar la situació d'una persona dins d'una àrea d'accés controlat.
 • OCUPACIÓ: Indica les persones que hi ha a l'edifici, amb detall per zones.
 • HORES PRESÈNCIA: Adquisició de marcatges i actes de les lectores de control de presència.
 • ALARMES: Gestió de les alarmes que s'han produït en les diferents lectores de la instal•lació (alarma de porta oberta, porta forçada, etc.).
 • HISTÒRICS: Capacitat d'emmagatzematge definible per instal•lació. Es poden fer consultes per pantalla o impresses amb diversos criteris selectius simultanis: entre dates, per lectora, per targeta, per esdeveniment o succés, per empresa, per departament, etc.
 • FOTOGRAFIES: Se'n distingeixen dues funcions: una en relació amb la presentació de la fotografia associada a la targeta i una altra relacionada amb la captura d'imatges procedents d'una càmera externa. Aquest submòdul s'ha d'acompanyar del hardware adequat pel que fa a la captura d'imatges.
 • VISUALITZA FOTOS: Permet la presentació en pantalla de la fotografia associada a la targeta que realitza l'accés per uns determinats lectors.
 • ACREDITACIONS: Disseny i impressió d'acreditacions.