VIGIPLUS incorpora una gestió de calendaris i taules horàries que, associades a les "connexions virtuals" corresponents als senyals de camp, duen a terme de manera automàtica funcions o actuacions lògiques.

Es poden definir diversos grups horaris associables als diferents dispositius, que realitzen dues funcions principals:

  • Ignorar els esdeveniments produïts per alguns dispositius, quan es troba fora del seu horari preestablert.
  • Activacions automàtiques segons l'horari definit, com poden ser: control d'enllumenat, arrencada/parada dels dispositius de climatització, etc.