El Configurador és l'eina de desenvolupament, que permet definir un projecte dissenyant el model de supervisió i control mitjançant la definició de:

 • Plànols o sinòptics gràfics per a la creació de les diferents pantalles de representació de la instal•lació.
 • Símbols dinàmics per a la representació dels estats o valors de la sensòrica.
 • Definició dels senyals tant analògics com digitals que intervindran en el procés de supervisió.
 • Simulador de senyals lògics, per a la comprovació off-line del model definit.
 • Biblioteques de símbols predefinits com icones, on es representen d'una manera gràfica els elements més comuns d'una instal•lació.

VIGIPLUS incorpora un editor gràfic per configurar la interfície d'usuari a la mesura de les necessitats del projecte, així es poden definir els objectes o funcionalitats següents:

 • Zoom per a la presentació en detall
 • Vistes: visualitzacions diferents sobre el mateix plànol
 • Capes per a la presentació selectiva d'elements
 • Icones definibles pel mateix usuari
 • Equips a integrar il•limitat (65.000 connexions/equip)
 • Classes: patrons per definir les maneres de treball
 • Grups: conjunts per a actuacions per grup
 • Instruccions en mode gràfic i hipertext
 • Models: agrupacions de símbols
 • Comptadors per a la supervisió ràpida del sistema.