VIGIPLUS és un software de supervisió i control parametritzable i modular, que permet la personalització de qualsevol tipus d'instal·lació, la qual cosa proporciona les eines necessàries per establir l'adequada interfície usuari-màquina per al seguiment, modificació, visualització i control de qualsevol tipus d'esdeveniment dels sistemes de seguretat.

VIGIPLUS és un sistema dissenyat específicament per al control integral de seguretat, és de protocol obert i ha estat desenvolupat per al seu funcionament en un entorn multifinestra i multitasca, en un llenguatge orientat a objectes i utilitzant eines de desenvolupament de software d'última generació.

VIGIPLUS és un producte que integra de manera transparent qualsevol tipus d'electrònica específica. Això permet als dissenyadors de sistemes una llibertat total a l'hora de decidir el hardware més adequat per complir amb uns requeriments determinats, tant tècnics com pressupostaris.

VIGIPLUS permet dur a terme de forma competitiva qualsevol tipus de projecte mitjançant la implementació dels mòduls estàndards que estan continguts en el paquet. També s'han tingut en compte, quan se n'ha dissenyat l'estructura, aquells projectes que a causa de les seves característiques excepcionals no puguin ser implementats directament amb el paquet estàndard i s'hagi d'adaptar per tal de complir amb els requeriments particulars. La modularitat, capacitat d'enllaç i comunicació amb altres entorns permeten que es pugui adaptar a qualsevol projecte a un preu competitiu i a una funcionalitat òptima.

VIGIPLUS està format bàsicament per dos grans conjunts de programes o mòduls, agrupats per la seva comesa:

  • Control de Seguretat Alarmes (SCADA)
  • Control d'Accessos, Acreditació i Gestió Visites

El sistema utilitza gràfics actius o sinòptics dinàmics de gran qualitat, fet que permet representar de manera eficaç els elements que són objecte de supervisió i/o control. En aquests sinòptics o plànols es presenten, amb formes i colors predefinits, els estats dels diferents elements de la instal•lació.

El mòdul SCADA de VIGIPLUS es compon d'una eina de desenvolupament i personalització, anomenada Configurador, i d'un Run Time, que alhora està compost per un nucli base, al qual es pot afegir una sèrie de mòduls opcionals, que permeten cobrir les necessitats puntuals de qualsevol instal•lació.

VIGIPLUS té una extensa llista de protocols de comunicació amb els principals equips de seguretat i automatització. Un equip permanent de desenvolupament assegura l'actualització de drivers i nous dissenys amb els equips d'avantguarda.